Vodárenské spoločnosti sú medzi dvoma mlynskými kameňmi, lebo na jednej strane je ich úlohou  správať sa trhovo a ekonomicky ako súkromné akciové spoločnosti no a na strane druhej, keďže majiteľmi vodárenských spoločností sú mestá a obce,  akcionári ich tlačia k udržaniu zamestnanosti v danom regióne.

Vodárenské  spoločnosti majú niekoľko priorít, ktoré navzájom súvisia a sú neoddeliteľné.  Dobudovanie  vodárenskej infraštruktúry ako nevyhnutnej podmienky rozvoja regiónu  a dosiahnutia   štandardu životnej úrovne  vyspelých európsky krajín. Enviromentálne  ciele , ktoré  zabezpečia zdravé životné prostredie , dostatok kvalitnej vody pre budúce generácie. Ekonomické ciele, ktorých  dosahovanie je  dôležitým predpokladom  dlhodobej funkčnosti a prevádzkovej schopnosti  vodárenských spoločností.   V centre pozornosti sú zákazníci, ktorých spokojnosť  je základným hodnotiacim prvkom  činnosti. Za dosahovaním cieľov stoja ale predovšetkým ľudia, ktorí tieto ciele  a úlohy napĺňajú.

Prioritou každej vodárenskej spoločnosti je kvalita vody distribuovanej vo vodovodných sieťach a samozrejme i kvalita vody,  ktorá sa dostáva späť do prírody po jej vyčistení v čistiarňach odpadových vôd.  

Ing. Stanislav Hreha,
vceprezident  Asociácie vodárenských spoločností
a ge nerálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

HORE