Slovenská republika sa so svojou lesnatosťou 40,6 % zaraďuje medzi krajiny Európy s najvyšším podielom lesov voči rozlohe štátu.

V Európe najvyššiu lesnatosť dosahujú škandinávske štáty Fínsko (76,7 %), Švédsko (68,6 %) a v strednej Európe Rakúsko (47,0 %). Porastová pôda (pôda ur?ená na pestovanie lesných drevín) tvorí 1 923 510 ha (96,7 % LPF). Z h?adiska prevažujúcich funkcií lesov a z nich vyplývajúceho režimu obhospodarovania, sa lesy členia na lesy hospodárske (68,2 %), lesy osobitného určenia (17,2 %) plniace špecifické poslanie a lesy ochranné (14,6 %) zabezpečujúce prioritné ekologické a ochranné funkcie.

V roku 2007 dosiahla výmera lesných pozemkov 2 006,6 tis. ha a porastovej pôdy 1 932,9 tis. ha. Lesnatosť určená z výmery lesných pozemkov bola v tom istom roku približne 41 %. Od nadobudnutia účinnosti nového zákona o lesoch dochádza k znižovaniu výmery lesov osobitného určenia, najmä v dôsledku vypustenia subkategórie lesov pod vplyvom imisií. Zastavil sa pokles výmery hospodárskych lesov, ktorých podiel v súčasnosti dosahuje 68,2 % a oproti roku 2000 sa zvýšil o 1,9 %.Výmera lesov ochranných je dlhodobo stabiliovaná.

Lesy na Slovensku majú pestré drevinové zloženie s najvyšším zastúpením buka (31,2 %), smreka (25,9 %) a dubov (13,4 %). V zastúpení drevín sa presadzuje požiadavka rôznorodosti lesných porastov. Primeraná biodiverzita zvyšuje statickú aj ekologickú stabilitu lesov. Ihličnaté porasty zaberajú približne 31 %, listnaté 50 % a zmiešané porasty 19 %.

Zdroj: SARIO

HORE