V záujme spolupráce s odborovými zväzmi susedných krajín a na posilnenie spolupráce so zamestnávateľmi OZ DLV zorganizoval s finančnou pomocou Nadácie Fridricha Eberta (Fridrich Ebert Stiftung) niekoľko úspešných medzinárodných konferencií s pozitívnym ohlasom kolegov zo zahraničia, ale aj na domácej pôde.

HORE