Bez odborov

  • nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
  • nie je možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu
  • zamestnávateľ sám rozhoduje o mzdovom zaradení, pracovnom poriadku, skončení pracovného pomeru, rozvrhnutí pracovného času, pružnom pracovnom čase, rozsahu a podmienkach práce nadčas, pláne dovoleniek, hromadnom čerpaní dovolenky, atď.

Aké výhody mi odbory prinesú?

  • ochranu pri porušení mojich práv
  • aktuálne informácie o otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov
  • bezplatné zastupovanie pred súdom
  • právne poradenstvo v pracovno-právnych vzťahoch
  • podporu v prípade ťažkej finančnej a sociálnej situácie
  • odborárske vzdelávanie

Ako k odborom?

Právny poriadok SR vytvára podmienky na činnosť základných odborových organizácií priamo na pracoviskách. Toto právo garantuje Ústava SR v čl. 37. Pri nástupe do zamestnania sa treba obrátiť na predsedu odborovej organizácie. Ak na pracovisku nie je základná organizácia založená, informácie môže získať v profesných odborových zväzoch, kde Vám poskytnú organizačnú a metodickú pomoc pre základné organizácie a vznik nových základných organizácií.

HORE