Pôvodne mal odborový zväz 6 sekcií a to vodohospodársku, drevársku, nábytkársku, lesnícku, sekciu lesostavov a sekciu odborného školstva. Neskôr k nim pribudla celulózo-papierenská sekcia, ktorá ako sekcia zastupujúca podniky spracujúce drevo sa odčlenila od odborového zväzu chemikov.

Po transformácii podnikov a po rušení výroby v niektorých firmách sa musel odborový zväz vysporiadať so znižovaním členskej základne a pristúpiť k spájaniu jednotlivých sekcií. V súčasnosti v odborovom zväze pracuje 5 sekcií:

HORE