• Zamestnávateľ je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania povinný zabezpečovať rekondičné pobyty zamestnancom, ktorí vykonávajú vybrané povolania. Rekondičný pobyt je aj rehabilitácia v súvislosti s prácou, ktorú zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi priebežne počas výkonu práce.

 

 • Na účel poskytovania rekondičného pobytu je vybraným povolaním povolanie, v ktorom sa vykonáva práca zaradená orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie a rekondičný pobyt splní podmienku účelnosti z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia.

 

 • Podmienka účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia nie je splnená, ak je zamestnanec pri práci exponovaný niektorému z faktorov pracovného prostredia, a to

 

 1. faktoru spôsobujúcemu vznik profesionálnej kožnej alergie,
 2. biologickému faktoru,
 3. elektromagnetickému žiareniu,
 4. ultrafialovému žiareniu,
 5. infračervenému žiareniu,
 6. laseru
 7. hluku

 

 • Rekondičný pobyt alebo rehabilitáciu v súvislosti s prácou navrhne zamestnávateľ v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej služby a po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

 

 • Zamestnávateľ vypracuje v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej služby zoznam zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolania, po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

 

 • Lekár pracovnej zdravotnej služby v spolupráci so zamestnávateľom, po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, vypracuje obsah rekondičného pobytu. Zamestnávateľ oboznámi zamestnanca pred jeho nástupom na rekondičný pobyt s obsahom rekondičného pobytu.

 

 • Zariadenie, kde sa bude rekondičný pobyt uskutočňovať, musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a stravovanie podľa osobitného predpisu.

 

 • Rekondičný pobyt odborne vedie a usmerňuje zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou najmä v študijnom odbore fyzioterapia a v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý vypracuje program rekondičného pobytu podľa rámcového programu, s prihliadnutím na expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia; spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi s odbornou spôsobilosťou najmä v špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, hygiena výživy, výchova k zdraviu a verejné zdravotníctvo a v študijnom odbore verejné zdravotníctvo a psychológia.

 

 • Zamestnávateľ môže zabezpečiť na odporúčanie lekára pracovnej zdravotnej služby, a po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, rekondičný pobyt aj zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, ak rekondičný pobyt splní podmienku účelnosti z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia.

 

 • Na rekondičnom pobyte sa môže zúčastniť zamestnanec, ktorý nemá príznaky akútnej choroby alebo prenosného ochorenia.

 

 • Na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie počas najmenej šiestich rokov, a zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do štvrtej kategórie počas najmenej piatich Nepretržitým vykonávaním práce je aj jej prerušenie na menej ako osem týždňov.

 

 

 • Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za štyri roky, ak odpracoval v tomto období vo vybranom povolaní najmenej 800 pracovných zmien, a zamestnanec, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom, ak odpracoval najmenej 500 pracovných zmien.

 

 • Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za dva roky, ak pracuje pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní a odpracoval v tomto období vo vybranom povolaní najmenej 275 pracovných zmien.

 

 • Za odpracovanú pracovnú zmenu sa na účely rekondičného pobytu považuje pracovná zmena, v ktorej zamestnanec odpracoval aspoň prevažnú časť pracovnej zmeny vo vybranom povolaní. U zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom je podmienka odpracovaného počtu pracovných zmien splnená, ak ich počet po prepočítaní zodpovedá určenému počtu pracovných zmien zamestnanca s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom.

 

 • Zamestnávateľ určí deň nástupu, miesto a dĺžku rekondičného pobytu na základe odporúčania lekára pracovnej zdravotnej služby. Dĺžka rekondičného pobytu je najmenej sedem dní; dĺžka rehabilitácie v súvislosti s prácou je najmenej 80 hodín v priebehu dvoch rokov. Rekondičný pobyt má spravidla nadväzovať na čerpanie dovolenky a bez vážnych dôvodov sa nemôže prerušiť. Rehabilitácia v súvislosti s prácou nemusí nadväzovať na čerpanie dovolenky.

 

 • Zamestnancovi sa musí na celý čas rekondičného pobytu zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie; ubytovanie a celodenné stravovanie sa nezabezpečuje pri rehabilitácii v súvislosti s prácou.

 

 • Zamestnávateľ určí zamestnancovi spôsob dopravy a ďalšie podmienky rovnako ako pri pracovnej ceste a poskytne cestovné náhrady. Náklady na rekondičný pobyt podľa 6 ods. 11 je povinný uhrádzať zamestnávateľ.

 

 • Za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi pri účasti na rekondičnom pobyte alebo v priamej súvislosti s ním, zodpovedá zamestnávateľ, ktorý jeho účasť na rekondičnom pobyte určil. Za účasť na rekondičnom pobyte sa považuje plnenie rekondičného programu. V priamej súvislosti s účasťou na rekondičnom pobyte je aj cesta tam a späť, stravovanie a osobné voľno v rekondičnom objekte; nie je ňou povolená, ale poskytovateľom rekondičného pobytu neorganizovaná vychádzka.

 

Poskytovanie rekondičných pobytov pre zamestnancov


Pre zlepšenie zdravotného stavu niektorých zamestnancov, ohrozených určitými nepriaznivými pracovnými podmienkami má zamestnávateľ uloženú zákonnú povinnosť vykonávať pre nich rekondičné pobyty. Zamestnávateľ je záujme regenerácie pracovnej sily a prípadnému predchádzaniu vzniku chorôb s povolania, či iných poškodení zdravia nepriaznivým pracovnými podmienkami a nevhodným pracovným prostredím, povinný zabezpečovať rekondičné pobyty vybranému okruhu svojich zamestnancov. Avšak rekondičné pobyty nie sú liečebnými pobytmi. Tieto pobyty sú určené najmä zdravým zamestnancom, ako určitá kompenzácia ich nepriaznivých pracovných podmienok a majú slúžiť hlavne ako prevencia možného poškodenia zdravia (majú zabezpečovať najmä predchádzanie vzniku chorôb z povolania) vzhľadom na vykonávanú prácu, v konkrétnych pracovných podmienkach. Pre účel poskytovania rekondičných pobytov sú vybranými povolaniami tie, ktoré spĺňajú zákonom stanovené kritéria tzv. sťažených pracovných podmienok a súčasne spĺňajú aj podmienky rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesného poškodenia zdravia. Okruh zamestnancov ktorým je zamestnávateľ povinný poskytovať rekondičné pobyty má byť určený záväzným vyjadrením orgánu na ochranu zdravia, na základe návrhu a dohody zamestnávateľa s príslušným odborovým orgánom a zástupcom zamestnancom vypracovaného v spolupráci s príslušným lekárom zabezpečujúcim preventívnu závodnú zdravotnú starostlivosť o zamestnancov.Zamestnancom, ktorí sú pri práci exponovaní len jedným, samostatným nepriaznivým faktorom pracovného prostredia, ako napr. iba samotným hlukom, dermatotropnými látkami, infekciou, nevhodným osvetlením, laserovým žiarením, elektromagnetickým poľom, ultrafialovým žiarením a ionizujúcim žiarením mimo kontrolovaného pásma sa vzhľadom k tomu, že nespĺňajú určené podmienky účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesného poškodenia zdravia, sa rekondičný pobyt neposkytuje.

 
Avšak po dohode so zamestnávateľom je možné zakotviť vo vlastných podnikových kolektívnych zmluvách poskytovanie rekondičných pobytov aj pre okruh ostatných zamestnancov aj nad rámec povinného poskytovania rekondičných pobytov.
Pred nástupom na rekondičný pobyt musí príslušný lekár poverený závodnou zdravotnou starostlivosťou, ktorý má zamestnanca v zdravotnej starostlivosti zistiť jeho zdravotný stav z hľadiska indikácií a kontraindikácií. V prípade zistenia ochorenia u zamestnanca zabezpečí ďalšie potrebné vyšetrenia a prípadnú liečbu. Pri nástupe a pred ukončením rekondičného pobytu je potrebné vykonať vhodné vyšetrenia na zistenie účinnosti a efektivity vykonaného rekondičného pobytu.


Náklady ktoré vzniknú zamestnávateľovi v súvislosti s vykonávaním rekondičných pobytov pre svojich zamestnancov má povinnosť uhrádzať tento zamestnávateľ.

Tieto informácie sumarizujú iba minimálne, základné, rámcové požiadavky a kritéria na poskytovanie rekondičných pobytov pre vybraný okruh zamestnancov. Preto i z tohto dôvodu je možno v kolektívnych zmluvách dohodnúť zo zamestnávateľom aj rozšírenie obsahu a rozsahu poskytovania rekondičných pobytov na ďalšie pracoviská, profesie a okruh zamestnancov.
Niektoré základné kritéria pracovných podmienok určujúcich vhodnosť a účelnosť pre poskytovanie rekondičných pobytov:


Tieto základné kritéria sú určujúce pre stanovenie základných povinnosti zamestnávateľa na poskytovanie rekondičných pobytov určenému okruhu zamestnancov, ktorí sú intenzívne exponovaní nepriaznivými pracovnými podmienkami.

1) Prach s fibrogénnym a dráždivým účinkom:

Celozmenové koncentrácie obsahu prachu v pracovnom ovzduší, ktoré už prekračujú stanovené hodnoty NPK-p ,práce ktoré sú zaradené do 3. a 4. kategórie rizika, dlhodobá a trvalá práca v tomto prostredí, objektívne zistený vyšší výskyt ochorení zamestnancov súvisiacich s prácou na danom pracovisku zamestnávateľa.

 2) Alergény s prevažným účinkom na respiračný systém:

Práca ktorá je spojená s expozíciou známym, kožným, alebo inhalačným alergénom,
práce ktoré sú zaradené do 3. a 4. kategórie rizika

 3) Vibrácie prenášané na ruky:

Práce ktoré sú zaradené do 3. a 4. kategórie rizika, vykonávané po prevažnú časť pracovnej zmeny, práce pri ktorých dochádza ku kombinácii expozície vibráciami s chladom a vlhkom, v kombinácií s jednostranným, dlhodobým a nadmerným zaťažením.

4) Chemické látky:

Práce ktoré sú zaradené na základe celozmenových meraní pracoviska do 3. a 4. kategórie rizika, prekračovanie limitných hodnôt biologických expozičných testov,
expozícia viacerými chemickými látkami, kombinácia najmä s nevyhovujúcimi mikroklimatickými podmienkami, fyzickou prácou a prašnosťou.


5) Chemické karcinogény:

Práce vykonávané v kontrolovanom pásme, práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní chemickým karcinogénom, ktorý je zaradený medzi dokázanými karcinogénmi.

 6) Ionizujúce žiarenie:

Práce, ktoré sú vykonávané v kontrolovanom pásme.

7) Jednostranné nadmerné a dlhodobé zaťaženie:

Práce ktoré sú zaradené do 3. a 4. kategórie rizika, práce ktoré sú vykonávané na pracoviskách, kde sa vyskytla choroba s povolania a choroby súvisiace s touto prácou, alebo choroby s opakovanou dlhodobou práceneschopnosťou pre poškodenie podporno pohybového aparátu, práce s tlakom na lakťový nerv.

8) Nevhodné mikroklimatické podmienky:

 1. A) Nadmerné teplo, sálavé teplo (infračervené žiarenie), vlhkosť:

Práce ktoré sú zaradené do 3. a 4. kategórie rizika, kombinácia prác s trvalou nadmernou fyzickou záťažou, práce na pracoviskách s preukázateľne vyšším výskytom ochorení súvisiacim s nepriaznivými mikroklimatickými podmienkami.

 1. B) Chlad a práce spojené so striedaním pobytu v teplom a chladnom prostredí:

Práce ktoré sú zaradené do 3. a 4. kategórie rizika, práce vykonávané na pracoviskách s preukázateľne vyšším výskytom ochorení súvisiacich s chladom a striedaním teplôt.

9) Zvýšený tlak vzduchu:

Práce pri ktorých dochádza ku kombinácií s ďalšími faktormi, ako napr. chladom, fyzickou prácou a psychickou záťažou.

10) Nadmerná fyzická záťaž:

Pri prekračovaní limitných hodnôt energetického výdaja, pri dlhodobej práci a zapájaní viac ako 50% svalovej hmoty, pri práci vykonávanej viac ako 30 % pracovného času vo vynútených polohách (napr. v kľačiacej, alebo ležiacej polohe, v podrepe, vo vypnutom postoji na špičkách, s jednou alebo oboma rukami nad úrovňou ramien a pod.), ako aj pri práci v polohe trvalo zaťažujúcej bedernú a krčnú chrbticu (hlboký predklon hlavy a hornej časti trupu) s obmedzenou možnosťou striedania pracovnej polohy a zaraďovania reštitučných prestávok v priebehu zmeny, pri práci s výrazným lokalizovaným zaťažením podporno pohybovej sústavy a periférnych nervov, u ktorých sa opakovane zisťuje výskyt ochorení z dlhodobého, jednostranného a nadmerného zaťaženia, pri práci spojenej s častým zdvíhaním a prenášaním bremien, t. j. viac ako 15 % pracovného času, u mužov nad 25 kg a žien nad 10 kg hmotnosti bremien, pri práci, pri ktorej dochádza ku kombinácii zvýšenej fyzickej záťaže s nadmerným teplom a vlhkosťou.


11) Neuropsychická záťaž, vyplývajúca z charakteru práce:

Pri dlhodobo vykonávanej záťaže s nevyhovujúcim režimom práce a odpočinku, t. j. aj výkon práce nadčas ustanovenej Zákonníkom práce, bez možnosti poskytovania náhradného voľna, napr. z prevádzkových dôvodov, ďalej výkon prác ktoré sú kombináciou nadčasovej práce s nočnou prácou a podobne.


Ing. Robert Staško

RZI BOZP OZ DLV

 

HORE