Medzi základné suroviny nevyhnutné pre život na Zemi patrí voda. Voda ako prírodné bohatstvo štátu je dôležitou strategickou surovinou, nenahraditeľnou zložkou životného prostredia a všetkých živých ekosystémov, ale aj surovinou vstupujúcou do všetkých technologických procesov a je limitujúcim faktorom trvalo udržateľného rozvoja štátu a jeho regiónov.

Je nevyhnutné, aby štát chránil, udržiaval a zachovával svoje zdroje vody ako vzácnu surovinu, ktorá má už dnes pre krajiny s jej nedostatkom nevyčísliteľnú cenu.

Pitná voda sa považuje za jeden z najväčších celosvetových problémov budúcnosti ľudstva. Napriek tomu, že je jednou z najrozšírenejších látok na zemi, je na prvom mieste z piatich základných problémov civilizácie (voda, výživa, zdravie, ekológia a energetika).

Vo svete sa zvyšuje rozdiel medzi dopytom po vode a jej dostupnosťou, ukazuje sa nevyhnutné stanoviť priority s cieľom zabezpečiť dobrý ekologický, chemický a kvantitatívny stav vôd, zvládnuť vodný stres spôsobený nedostatkom vody, zabezpečiť udržateľné využívanie vôd a pritom znižovať svoju vodnú stopu a zvyšovať vodnú bezpečnosť.


Ing. Lýdia Bekerová, hlavný štátny radca sekcie vôd,
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

HORE