Preventívne lekárske prehliadky (PLP) od 01.01.2014

Podľa novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s účinnosťou poslednej zmeny č. 154/2013 Z. z. k 01.01.2014 fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 odseku 1 písm. b) tohto zákona, je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa:

  1. a) vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
  2. b) vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 odseku 1 písm. b) stratí svoju platnosť ak sa fyzická osoba nepodrobí lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 odseku 1 písm. b).

Fyzická osoba, ktorá má platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 odseku 1 písm. b) na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a vydané pred 1. januárom 2014, je povinná podrobiť sa do 31. decembra 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobila v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013; na túto lekársku preventívnu prehliadku sa vzťahuje § 16 odsek 7.

Platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 odseku 1 písm. b) na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a (tabuľka č. 1) vydané pred 1. januárom 2014 stráca platnosť najneskôr 31. decembra 2014, ak fyzická osoba:

  1. a) sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo
  2. b) podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 odseku 1 písm. b).

Podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke len na základe

  1. a) platného preukazu na vykonávanie činnosti alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti vydaného
  2. príslušným inšpektorátom práce,
  3. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie,
  4. strednou školou alebo vysokou školou pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania.
  5. b) dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie,
  6. c) dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. s účinnosťou poslednej zmeny č. 154/2013 Z. z. k 01.01.2014 uvádza, že podmienkou vydania preukazu, osvedčenia, dokladu je zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činností uvedených v tabuľke č. 1.

Zdravotná spôsobilosť na prácu sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorý nemôže byť starší ako šesť mesiacov. Tento lekársky posudok sa prikladá k žiadosti o vydanie preukazu, osvedčenia, dokladu, aby boli splnené podmienky na ich vydanie.

Tabuľka č. 1

Doklad

Činnosť

Vydal

Preukaz

Obsluha kotlov I. až V. triedy

Príslušný inšpektorát práce

Obsluha mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu

Obsluha pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1,5 m

Obsluha vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov

Viazač bremien

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie/stredná škola, vysoká škola

Obsluha motorových vozíkov

Osoba pracujúca vo výške 1,5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky,

Montáž a demontáž lešenia

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Osvedčenie

Revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových

Príslušný inšpektorát práce

Osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia s médiom para, horúca voda alebo vzduch

Revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích

Osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb

Revízny technik vyhradených technických zariadení plynových

Osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi

Revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických

Elektrotechnik, samostatný elektrotechnik a elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie/stredná škola, vysoká škola

Doklad

Osoby na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie

Osoby na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

Osoby na obsluhu vybraných lesníckych strojov

 

HORE