Nové opatrenie

Dňom 1. júla 2019 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z., ktoré ustanovuje výšku stravného, a to nasledovne:

Stravné pre pracovné cesty sa zvýši:

  1. pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 €na 5,10 €,
  2. pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10€ na 7,60 €,
  3. pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 € na 11,60 €.

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného.    

Čo to prakticky znamená?

Nakoľko minimálna hodnota stravného lístku musí predstavovať 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (v zmysle § 152 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov), minimálna hodnota stravného lístka by tak mala stúpnuť o 23 centov, z 3,60 EUR (4,80 x 0,75) na 3,83 EUR. (5,10€ x 0,75).


Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny stravných lístkov. (§ 152 ods. 3 ZP).

Výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie musí  zodpovedať minimálne 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1.7.2019 sa suma stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín zvýšila na 5,10 eura, preto maximálny príspevok na jedno jedlo je od 1.7.2019 v sume 2,81 eura (55 % zo sumy 5,10 eura). Minimálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca pri poskytnutí stravovacej poukážky od 1.7.2019 je v sume 2,11 eura (55% z 3,83€).

Príklad

V podniku je výška stravného lístka v hodnote 3,83 EUR. Príspevok zamestnávateľa je vo výške 2,11 EUR, čo predstavuje 55% zo sumy stravného lístka v hodnote 3,83 EUR. Zamestnávateľ môže navýšiť výšku príspevku zamestnávateľa z aktuálnej výšky 2,11 EUR až na hodnotu 2,81 EUR, čo predstavuje maximálny príspevok na jedno jedlo.

Odborová organizácia môže po dohode so zamestnávateľom rozhodnúť o výške príspevku zamestnávateľa na stravný lístok v rozmedzí od 2,11 EUR až na 2,81 EUR, pričom hodnota 2,11 EUR predstavuje 55 % zo sumy stravného lístka 3,83 EUR a hodnota 2,81 EUR predstavuje maximálny príspevok zamestnávateľa na jedno jedlo.

Pri ostatných výškach stravných lístkov sa postupuje obdobne ako je uvedené v príklade vyššie. Výška príspevku zamestnávateľa na stravný lístok je v rozmedzí od 55 % výšky stravného lístka až po 2,81 EUR čo predstavuje maximálny príspevok zamestnávateľa na jedno jedlo. Napr. ak zamestnávateľ poskytuje stravné lístky v hodnote 4,50€ prispieva sumou 2,48€ (4,50x0,55), avšak ak sa rozhodne môže prispieť až maximálnou sumou 2,81€.

HORE